เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทาง ชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้และผู้อื่น

Week7

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย   อาหารจากกรด
แลคติก  อาหารจากกรดอาซิติค  อาหารจากยีสต์  อาหารจากเชื้อรา  และอาหารจากการทำงานร่วมกันของจุลินทรีย์หลายตัว
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
25-29
มิ.ย.

2559


โจทย์ :  ผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต
- อาหารจากกรดแลคติก
- อาหารจากกรดอาซิติค
- อาหารจากยีสต์
- อาหารจากเชื้อรา
- อาหารจากการทำงานร่วมกันของจุลินทรีย์หลายตัว
คำถาม
- จุลินทรีย์สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารต่างๆได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
BAR ร่วมสังเกต  วิเคราะห์และตั้งคำถาม จาก เชื้อรา จุลินทรีย์ ในอาหารประเภทต่างๆ
- ชิมและวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีและกายภาพของอาหารจากจุลินทรีย์  ยีสต์ เชื้อรา ต่างๆ (แหนม  น้ำสมสายชู  ขนมปัง เต้าหู้ยี้  ซีอิ๊ว  เต้าเจียว)
 - วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโดยมี(เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต)
DAR ระหว่าทำกิจกรรมโดยการตั้งคำถาม  กำลังทำอะไร  เกิดอะไรขึ้น  ติดขัดอะไร  จะแก้ไขอย่างไร
AAR ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมการผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต
 - ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้
Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เชื้อรา จุลินทรีย์ ในอาหารประเภทต่างๆ
- อาหารจากจุลินทรีย์  ยีสต์ เชื้อรา ต่างๆ (แหนม  น้ำสมสายชู  ขนมปัง เต้าหู้ยี้  ซีอิ๊ว  เต้าเจียว)


                               จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูและนักเรียนแต่ละคนร่วมกันชิมและวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีและกายภาพของอาหารจากจุลินทรีย์  ยีสต์ เชื้อรา ต่างๆ (แหนม  น้ำสมสายชู  ขนมปัง เต้าหู้ยี้  ซีอิ๊ว  เต้าเจียว)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
เชื่อม :  นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและบันทึกผล ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
นักเรียนจับไม้ไอศกรีมแบ่งกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำถามที่ได้มาออกแบบโจทย์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต)
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อังคาร  2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต)
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
  นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
                   “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
     “ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละ ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
พฤหัสบดี 2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Timeline
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ร่วมสังเกต  วิเคราะห์และตั้งคำถาม จาก เชื้อรา จุลินทรีย์ ในอาหารประเภทต่างๆ
- ชิมและวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีและกายภาพของอาหารจากจุลินทรีย์  ยีสต์ เชื้อรา ต่างๆ
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามจากการกิจกรรม
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต)
- ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน :
- สรุปผลการทดลอง
- คำถามและประเด็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย   อาหารจากกรด
แลคติก  อาหารจากกรดอาซิติค  อาหารจากยีสต์  อาหารจากเชื้อรา  และอาหารจากการทำงานร่วมกันของจุลินทรีย์หลายตัว

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการทดลองเชิงประสบการณ์ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

  ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้

สองกลุ่มของพี่ผู้ชาย กำลังทำเตาอบ ตามที่ออกแบบไว้ค่ะ
   สาวๆอีก สองกลุ่มกำลังทำขนมปัง จาแป้งของข้าที่บดเอง ตามสูตรที่ช่วยกันออกแบบภายในกลุ่ม
  

กิจกรรมเสริมสัปดาห์นี้ ทำน้ำยาล้างจาน และสบู่เหลวล้างมือจากนมหมดอายุค่ะ


  
  ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการเรียนรู้
  สัปดาห์นี้ พี่ๆและคุณได้นำกิจกรรมของสัปดาห์ที่แล้วมาทบทวนร่วมกันผ่านใบงานที่คุณครูออกแบบมา หลังจากนั้นเราก็เริ่มต้นกิจกรรมใหม่กันค่ะ โดยโจทย์ของสัปดาห์นี้ก็คือ “เราจะผลิตเตาอบ และขนมปัง ด้วยตนเองได้อย่างไร?” (ซึ่งยังคงเป็นอาหารที่ได้จากยีสต์ ซึ่งเป็นเชื้อราประเภทหนึ่ง) ซึ่งคุณครูแบ่งพี่ๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม แยกชาย-หญิง พี่ผู้ชายกลุ่มที่ 1 และ 2 ร่วมกันออกแบบการทำเตาอบ ส่วนด้านกลุ่มพี่ผู้หญิง อีก 2 กลุ่มที่เหลือ ร่วมกันออกแบบกระบวนการทำขนมปัง จากการวางแผนร่วมกันของแต่ละกลุ่มและได้ร่วมกันนำเสนอ ก่อนการลงมือทำ สรุปได้ดังนี้
  เตาอบ กลุ่มที่ 1 : พี่ปังปอนด์(ตัวแทนกลุ่ม) เราจะใช้ปี๊ปและดินมาประกอบกันครับ ขนาดของเตา 30 X 30 แล้วก็จะทำเป็นสองชั้นครับ (พร้อมโชว์ภาพที่วาดมาประกอบ)
  เตาอบ กลุ่มที่ 2 : พี่เพลง(ตัวแทนกลุ่ม) กลุ่มของพวกผมจะใช้ปี๊ป ครับแล้วก็จะเปิดช่องด้านล้าง ตัดแบ่งปี๊ปออกเป็น 2 ส่วนครับ และก็จะแบ่งชั้นของเตาด้วยดิน
  ขนมปัง กลุ่มที่ 1 : พี่อังอัง (ตัวแทนกลุ่ม) เราจะทำทั้งหมด 3 สูตรค่ะ โดยเราจะบดแป้งเอง มี แป้งจากข้าวเจ้า จากข้าวเหนียว และข้าวไรซเบอร์รี่ ค่ะ
  ขนมปัง กลุ่มที่ 2 : พี่บีท (ตัวแทนกลุ่ม) เราจะทำทั้งหมด 3 สูตรค่ะ โดยเราจะบดแป้งเอง มี แป้งจากข้าวเจ้า จากข้าวเหนียว และผสมกันระหว่างข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
  จากการนำเสนอในวันต่อมา แต่ละกลุ่มก็เตรียมอุปกรณ์มาร่วมกันทำตามสิ่งที่วางแผนไว้ ในขณที่ทำนั้นก็มีการถ่ายทำขั้นตอนไปพร้อมๆกันด้วย เพื่อเก็บเป็นชิ้นงานเพื่อนำเสนอกันอีกครั้งค่ะ ตอนนี้วันศุกร์ พี่ๆก็ยังคงอยู่ในช่วงการทำและตรวสสอบ เพื่อเรียนรู้กระบวนการที่เกิดขึ้นค่ะ

  ตอบลบ