เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทาง ชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้และผู้อื่น

Week5

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานและสร้างสมดุลของจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิต
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
13 -17
มิ.ย.
2559


โจทย์ :  ร่างกายมนุษย์กับสมดุลทางธรรมชาติ
- การทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับจุลินทรีย์
คำถาม
- จุลินทรีย์ในอาหารและเครื่องดื่มช่วยปรับสมดุลการทำงานของร่างกายได้จริงหรือ
- การทานอาหารที่ครบทั้ง 5 หมู่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยจริงหรือ
เครื่องมือคิด
BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับระบบการทำงานระหว่างสิ่งมีชีวิตกับจุลินทรีย์
 - วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโดยมีเป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับจุลินทรีย์
DAR ระหว่าทำกิจกรรมโดยการตั้งคำถาม  กำลังทำอะไร  เกิดอะไรขึ้น  ติดขัดอะไร  จะแก้ไขอย่างไร
AAR ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมการทดลอง
- ผลจากกิจกรรมการเรียนรู้
Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
Placemat สรุปประเด็นจากคำถามภายหลังทำกิจกรรม

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- สื่อและอุปกรณ์การทำ โยเกิร์ตสด

จันทร์  2  ชั่วโมง
ชง :  ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมผลิต โยเกิร์ตสด
เชื่อม :  นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
นักเรียนจับไม้ไอศกรีมแบ่งกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำถามที่ได้มาออกแบบโจทย์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับจุลินทรีย์)
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อังคาร  2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับจุลินทรีย์)
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
  นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
                   “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
     “ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละ ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
พฤหัสบดี 2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Timeline
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ร่วมทำกิจกรรมผลิต โยเกิร์ตสด”- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามจากการกิจกรรม
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับจุลินทรีย์)
- ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
- ร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
- สรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Timeline
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ชิ้นงาน :
- สรุปผลการทดลอง
- คำถามและประเด็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
- Placemat สรุปประเด็นจากคำถามภายหลังทำกิจกรรม
- Timeline สรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับจุลินทรีย์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานและสร้างสมดุลของจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิต


ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการทดลองเชิงประสบการณ์ได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็น

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ประมวลรูปภาพและกิจกรรมการเรียนรู้
- ทบทวนสิางที่ได้เรียนรู้ผ่านมาแล้ว ในสัปดาห์ก่อน
 

 สังเกต ทดลอง และอภิปรายร่วมกันกับโจทย์ใหม่
 "มนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างไร?"
  
  

 


 

 ตัวอย่าง การสตาฟ (การทดลองย่อย เพิ่มเติมของสัปดาห์)
  

 ตัวอย่างชิ้นงาน


   

   
 ตัวอย่างสรุปสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สัปดาห์นี้เป็นกิจกรรม “ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ” ซึ่งเชื่อมโยงกับสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นความเชื่อมโยงของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกจุลินทรีย์ เชื้อราและแบคทีเรีย ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้คุณครูได้ออกแบบใบงานให้พี่ๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนความเข้าใจเดิมจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมา และในช่วงต่อมาคุณครูและพี่ ม.2 ได้ร่วม BAR เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งพี่ๆร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบนิเวศน์และการพึ่งพาอาศัย และการอิงอาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ จากนั้นคุณครูได้นำตัวอย่างเรื่องการนำสัตว์ทะเลที่ สตาฟ และดองโดยใช่ฟอร์มมาลีน มาให้พี่ๆร่วมสังเกต ส่งผลให้เราได้พูดคุยเรื่องนี้กันอีกด้วย ภายหลังการพูดคุยพี่ ม.2ได้จับไม้ไอศครีมแบ่งเป็น 4 กลุ่ม และร่วมออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนำเสนอกระบวนการเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และเพิ่มการดอง การสตาฟสัตว์ให้พี่ๆได้ร่วมเรียนรู้อีกด้วยค่ะ
    ในวันต่อมาพี่ๆแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันทดลองและสร้างความเข้าใจตามโจทย์ที่ได้ เพื่อนมาร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในวันต่อมา และในวันศุกร์แต่ละกลุ่มก็ได้นำ ผลงานที่ได้จากการสตาฟ และชิ้นงานจากสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้น พร้อมทั้งได้นำเสนอและสรุปการเรียนรู้ในวันต่อมา

    ตอบลบ