เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทาง ชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้และผู้อื่น

Week10

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
16-20
ก.ค.
2559


โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำถาม

- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด
-
Blackboard Share ความคิดเห็นสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว
 - ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ผ่านเครื่องมือ คิด Round Rubin
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านเครื่องมือ Maid Mapping
- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
สื่อ / อุปกรณ์

- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ
A4
พฤหัสบดี 2 ชั่วโมง
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไร
เชื่อม : อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter1
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนนำเสนอการเรียนรู้หลังเรียน
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ประเมินตนเอง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter 1
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน
-
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นิทรรศการเครื่องร่อน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้

ทักษะ

ทักษะชีวิต
-
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

     ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
  ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สัปดาห์นี้เป็นช่วงการหยุดยาวเนื่องจากวันเข้าพรรษา และต่อเนื่องด้วยวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ คุณครูจึงให้โจทย์พี่ๆแต่ละคน ในการเตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับกิจกรรม ถ่ายทอดความเข้าใจในวิชาบูรณาการ (PBL) ซึ่งเมื่อเปิดมาวันพฤหัส แต่ละคนก็ได้ปทำกิจกรรมกับน้องได้หลากหลายและแตกต่างกันออกไป บ้างก็เป็นเรื่อง อาหารจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ( ยีสต์ เชื้อรา และแบคทีเรีย) เตาอบขนมปัง สิ่งเร้าที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ฯลฯ
    หลังจากทุกคนได้ไปทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็นำมา AAR ร่วมกัน ประเด็นที่เราพูดคุย ประกอบด้วยการทำกิจกรรมตามที่แต่ละคนวางเป้าหมายไว้ และผลการตอบรับที่เกิดขึ้น และเนื้อหาอีกปลีกย่อยที่ทุกคนได้พบปะระหว่างการทำกิจกรรม นอกเหนือจากนี้ ครูและพี่ๆได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและกระบวนการแก้ไข้ปัญหาต่างๆร่วมด้วยค่ะ และในสัปดาห์ที่ 11 ก็จะเข้าสู่กระบวนการสรุปการเรียนรู้ ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ และประมินตนเองค่ะ ร่วมถึงประเด็นสำคัญอีกหนึ่งประเด็นคือ เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ PBL สำหรับ Quarter นี้ ว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างไร และจะปรับเปลี่ยนพัฒนาด้านใดบ้าง

    ตอบลบ