เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทาง ชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้และผู้อื่น

Week11

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
11
25-29
ก.ค.
2559


โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำถาม

- นักเรียนคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ PBL สำหรับ Quarter นี้มีกระบวนการเป็นอย่างไร และหากต้องการปรับปรุงเพื่อพัฒนา จะปรับด้านใด
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด
-
Blackboard Share   เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้วิชาบูรณาการสำหรับ Quarter 1
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านเครื่องมือ Maid Mapping
- Show share  การจัดนิทรรศกาลและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
สื่อ / อุปกรณ์

- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ
A4
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ PBL สำหรับ Quarter นี้มีกระบวนการเป็นอย่างไร และหากต้องการปรับปรุงเพื่อพัฒนา จะปรับด้านใด
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกระบวรการ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ใช้ : นักเรียนสรุปความเข้าใจต่อรูปแบบกระบวนการเรียนรู้และบันทึกลงในกระดาษ A4
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?” และ จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไร
เชื่อม : อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter1
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
พฤหัสบดี 2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจโดยร่วมให้ผู้อื่นได้อย่างไร ?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและวางแผนร่วมกัน เพื่อจัดนิทรรศกาล
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนร่วมเตรียมอุปกรณ์ และข้อมูล
พร้อมทั้งแบ่งบทบาทหน้าที่
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนร่วมกันเปิดนิทรรศกาลให้ผู้อื่นมาร่วมเรียนรู้
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่ที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ประเมินตนเอง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter 1
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน
-
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นิทรรศการ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้

ทักษะ

ทักษะชีวิต
-
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

  
                                                                                   ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
บรรยากาศ สรุปองค์ความรู้ ตลอด Quarter 1 ค่ะ ...

บรรยากาศก่อนเปิดบ้านให้พี่ๆ มัธยม มาร่วมเรียนรู้ 


  
ถึงเวลาแล้วจ้า.....ตัวอย่างชิ้นงาน
- Mind Mapping หลังเรียน  น่ารักๆๆๆค่ะ
ตัวอย่าง ผลการ AAR  กระบวนการเรียนรู้ Quarter 1 (ทุกคนงอกงาม)ตัวอย่าง ตอบคำถามหลังเรียน
  

ตัวอย่างสรุปสัปดาห์และประเมินตนเอง
 


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สัปดาห์นี้ เป็นกิจกรรมการเรียนท้าสุดที่พี่ๆและคนได้ประมวลความเข้าใจและสรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping จากนั้ก็เข้าสู่กระบวนการตอบคำถามหลังเรียนและประเมินตนเองถึงสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา หลังจากนั้น คุณครูและพี่ๆก็ได้ร่วมกัน AAR ร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ PBL ใน Quarter นี้ ซึ่งทุกคนมองเห็นกระบวนการมากยิ่งขึ้น เริ่มจากการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ จากนั้นก็แบ่งกลุ่มวางแผน เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่ได้มาในแต่ละสัปดาห์ จากนั้น
    ในส่วนของการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ พี่ๆได้ร่วมกันถ่ายทอดผ่านคลิป วีดีโอที่ได้เก็บเกี่ยวและตัดต่อไว้ตลอดช่วง ซึ่งผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

    ตอบลบ