เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทาง ชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้และผู้อื่น

Week1

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : สามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษา 2551 ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ
Week
input
Process
Output
Outcome
1
16 -20
พ.ค.
2559

โจทย์ : ออกแบบการเรียนรู้
- วิเคราะห์หลักสูตร 2551 วิชาบูรณาการ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ
- นักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ
เครื่องมือคิด
- Think pair share เลือกชื่อหน่วย
- Black board share ตั้งชื่อหน่วย
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
- Card and chart สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ / ความเข้าใจต่อหน่วยการเรียนรู้ ในระดับชั้น ม.1 ที่ผ่านมา
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และความเข้าใจต่อหน่วยการเรียนรู้ ในระดับชั้น ม.1 ที่ผ่านมา โดยใช้เครื่องมือคิด Card and chart
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมจัดหมวดหมู่วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่า ในระดับชั้น ม.2 ตนเองจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องใดบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น  พร้อมทั้งเขียนสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษ
อังคาร 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูแนะนำหนังสือหลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2551
- นักเรียนแต่ละคนร่วมพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของหนังสือหลักสูตร
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์หลักสูตรแต่ละวิชา ตามหมวดหมู่ของวิชาบูรณาการ
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเข้าใจหลังจากวิเคราะห์หนังสือหลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2551
ภาระงาน :
- วิเคราะห์หลักสูตร
- ร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้และออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- วิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุป Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้

ชิ้นงาน :
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 1
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping (ก่อนเรียน)
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษา 2551 ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ออกแบบและเขียน Mind Mapping / ปฏิทินการเรียนรู้ได้
-
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการทดลอง
- นำเสนอชื่อหน่วย และปฏิทินการเรียนรู้


Week
input
Process
Output
Outcome

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
หนังสือหลักสูตรปี พ.ศ.2551
ผ่านชิ้นงานตามรูปแบบความสนใจ  เช่น  ชาร์ตข้อมูล ภาพ   Mind mapping ฯลฯ 
พฤหัสบดี  2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?”
เชื่อม : นักเรียนเลือกชื่อหน่วยที่อยากเรียนรู้ (เครื่องมือคิด Think pair share)
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและออกแบบปฏิทินการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือคิด Brain Storm และ Show and Share
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนร่วมกันประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิทินการเรียนรู้และสรุปลงในกระดาษชาร์ต
ศุกร์  2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์และเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาษ A4 
- นักเรียนแต่ละคน ออกแบบ Mind Mapping ก่อนเรียน
ใช้ : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลอง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
 

 

 ตั้วอย่างชิ้นงาน
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฉบับปีการศึกษา 2551 หมวดวิชาบูรณาการ  
 ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่พี่ ม.2 และคุณครูได้น่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมา จากนั้นทุกๆคนก็ได้มีโอกาสวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 โดยคุณครูมีโจทย์พี่ๆว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ในการเรียนวิชาบูรณาการในระดับชั้น ม.2 “เราต้องรู้อะไรบ้าง” จานั้นก็เกิดกระบวนการจับฉลากเลือกเพื่อเป็นคู่ เพื่อมาทำงานด้านการวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกัน เราใช้เวลาในการทำงานชิ้นนี้ 2 วัน จากนั้นแต่ละคนก็ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลที่ได้ โดยการเริ่มให้เพื่อนกลุ่มแรก นำเสนอ จากนั้นกลุ่มต่อๆมาก็เป็นการเพิ่มเติมประเด็นต่างๆที่เพื่อยังไม่พูดถึง ภายหลังการนำเสนอ คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากิจกรรมนี้พี่ๆได้เรียนรู้อะไรบ้าง พี่เพลง “ผมรู้ว่าต้องเรียนอะไรบ้าง เรามรมาตรฐานด้านใด” พี่อัง อัง “รู้ว่า แต่ละวิชาเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง และเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละวิชาค่ะ ในเรื่องที่เหมือนกัน” ภายหลังการนำเสนอก็เป็นกระบวนการเสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ